Leveranciers 

Bij BONKA CIRCUS vinden we het belangrijk om een duurzame samenwerking op te zetten. Een samenwerking die de best mogelijke keuzes maakt in de transitie naar een duurzamere en inclusievere samenleving. Met deze gedragscode wil Bonka Circus een tool aanbieden om in gesprek te gaan met onze leveranciers. 

BONKA CIRCUS verwacht van al haar leveranciers en onderaannemers dat zij de principes delen die zijn opgenomen in deze Gedragscode. We verwachten dat onze leveranciers de nodige inspanningen leveren om duurzame keuzes te maken. We willen hier mee wederzijds begrip opbrengen en samen ervoor zorgen dat we duurzamer kunnen ondernemen en samenwerken.   

De code zal voortdurend worden geëvalueerd, en indien nodig aangepast, in het licht van opmerkingen en suggesties. 

 

De gedragscode vertrekt vanzelfsprekend vanuit de bestaansreden van Bonka Circus:  

“we want to accelerate positive change” 

Wij zien ook de Code of Conduct voor leveranciers als een wederkerige relatie. 

Onderstaande regels gelden zowel voor BONKA CIRCUS als ONZE LEVERANCIERS. 

 

Wij engageren ons daarom samen tot de volgende zaken: 

 

Naleven van wetten, normen en voorschriften:  

Wij voldoen aan alle wetten, normen en voorschriften die op ons van toepassing zijn. 

 

Professionaliteit: 

Wij stellen ons te allen tijde professioneel op en onthouden ons te allen tijde van belangenvermenging. 

Wij gaan zorgzaam en verantwoordelijk om met het geld en de middelen die ons ter beschikking worden gesteld in het kader van de opdrachten die wij voor onze klanten uitvoeren. 

 

Samenwerken met de juiste cliënten en derden:  

Wij evalueren zorgvuldig potentiële cliënten en derden met wie wij van plan zijn te werken. We hechten belang aan de integriteit en de omgeving waarin zij opereren. 

Wij zullen niet samenwerken met cliënten, of zakelijke relaties aangaan met derden die niet voldoen aan onze ethische normen, zoals uiteengezet in onze waarden. 

 

Focus op kwaliteit: 

Wij engageren ons om onze diensten volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden te leveren, rekening houdend met onze waarden. We aanvaarden daarom enkel opdrachten die in lijn liggen met onze waarden. 

We streven te allen tijde naar een verbetering van ons merk en onze reputatie. 

 

Nultolerantie t.a.v. illegale of onethische handelingen: 

Wij tolereren geen illegaal of onethisch gedrag, zowel binnen onze organisatie als door onze medewerkers, klanten of leveranciers. 

Wij nemen geen deel aan corrupte praktijken en hebben een nultolerantie voor omkoping en corruptie in welke vorm dan ook door welke partij dan ook. Van onze medewerkers verwachten wij dat zij zich kritisch opstellen indien zij geschenken (in welke vorm dan ook) aangeboden krijgen en zelf ook voorzichtig omspringen met het aanbieden en uitdelen van geschenken aan klanten of anderen waarmee men een zakelijke relatie heeft. Indien medewerkers geschenken ontvangen of zelf plannen om geschenken aan te bieden of uit te delen in een zakelijke context, wordt van hen verwacht dat zij het management daarvan op de hoogte brengen, zodat intern kan bekeken worden of deze handelingen niet als omkoping of corruptie zouden kunnen aanzien worden en nefaste gevolgen zouden kunnen hebben voor onze reputatie of onze samenwerking met bepaalde partners. Hetzelfde geldt voor giften en donaties aan goede doelen, aan politici of politieke partijen of aan andere organisaties. 

 

We waken erover enkel samenwerkingen aan te gaan met bedrijven en organisaties die geen illegaal of onethisch gedrag tolereren of zelf toepassen.  

 

Beschermen van informatie: 

Wij beschermen vertrouwelijke informatie en gebruiken deze alleen voor zakelijke doeleinden. We zijn eerlijk en transparant over het gebruik van vertrouwelijke informatie. 

We gaan zorgzaam en verantwoordelijk om met strategisch belangrijke of vertrouwelijke informatie. 

Wij respecteren de privacy van een individu en de vertrouwelijkheid van hun persoonlijke gegevens, en gebruiken geen persoonlijke informatie anders dan voor de doeleinden waarvoor zij werd verkregen. 

 

Eerlijke concurrentie: 

Wij promoten onze diensten op een eerlijke manier en concurreren eerlijk. 

Wij ondersteunen het principe van een eerlijke en vrije markt. 

 

Creëren van een inclusieve en veilige omgeving waar iedereen kan gedijen: 

Wij strijden voor gelijkheid en voor een cultuur die vrij is van discriminatie op basis van ras, etniciteit, geslacht, politieke overtuiging, geslachtsidentiteit, seksuele geaardheid, handicap, leeftijd, burgerlijke staat of religieuze overtuiging. 

Wij streven naar een werkomgeving die vrij is van pesterijen, machtsmisbruik, agressie, manipulatie, intimidatie, seksueel ongewenst gedrag en pesterijen, en dit zowel door middel van beelden, woorden, handelingen of gedragingen.  

Wij streven naar een omgeving waar iedereen zijn of haar grenzen durft en kan aangeven. Wanneer je als medewerker grensoverschrijdend gedrag ervaart, probeer je helder te communiceren dat je dit niet aanvaardt. Indien je dit wenst, kan je dit melden aan iemand zoals een collega, een leidinggevende, een vertrouwenspersoon of een extern meldpunt. Wanneer je als medewerker getuige bent van grensoverschrijdend gedrag of er weet van hebt, probeer je dit gedrag te stoppen en op te komen voor de persoon die het ongewenst gedrag ervaart. Lukt dit niet, dan meld je dit gedrag aan een leidinggevende, een vertrouwenspersoon of een extern meldpunt. 

Wij behandelen iedereen met respect en waardigheid. We gaan op een respectvolle en collegiale manier met elkaar om, ongeacht de aard van de werkrelatie. 

Wij waarderen en vieren verschillen en creëren een inclusieve omgeving. 

Wij streven ernaar te allen tijde een veilige omgeving voor onze medewerkers te creëren, of zij nu op kantoor of op locatie werkzaam zijn. 

 

Mensen helpen om de beste resultaten te bereiken: 

Wij hechten waarde aan de balans tussen werk en privéleven. 

Wij bieden een veilige en gezonde werkomgeving. 

We hanteren een rechtvaardige en eerlijke aanpak van beloning. 

Wij investeren in de professionele ontwikkeling van onze medewerkers, zodat zij hun volledige potentieel kunnen bereiken. 

Wij moedigen onze mensen aan om ethische en professionele kwesties aan te kaarten zonder angst voor represailles. 

Wij trainen onze mensen om objectief, ethisch en professioneel te zijn. 

 

Handelen als verantwoordelijke burgers: 

Wij handelen als verantwoordelijke burgers en trachten een actieve rol op te nemen in initiatieven met betrekking tot klimaatverandering en duurzaamheid. We trachten om, via onze bedrijfsvoering en onze economische activiteiten een reële positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu in het algemeen. 

Wij streven ernaar de 10 principes van het VN Global Compact na te leven.  

Wij stimuleren goed burgerschap. 

Wij werken samen met andere bedrijven, overheden en liefdadigheidsorganisaties om sterkere gemeenschappen te creëren. 

 

Duurzame keuzes ter bescherming van het milieu 

Wij hanteren een pro actieve houding en werken continu aan de verbetering ter bescherming van het milieu onder andere door: 

  • Energiebesparing en vermindering van de uitstoot van kooldioxide en andere schadelijke broeikasgassen;  

  • Promoten van afvalscheiding, verwerking en recycling;  

  • Beperking van waterverbruik en verbetering van waterkwaliteit;  

  • Voorkomen van lokale vervuiling;  

  • Beperking van bronnen van kunstmatig geluid en licht;  

  • Behoud van biodiversiteit;  

  • Beperken van de schadelijke impact van een product op het milieu tijdens de bruikbare levensduur van het product;  

  • Negatieve effecten op het milieu en klimaat zullen worden geminimaliseerd of geëlimineerd aan de bron  

Wij verbeteren continue de duurzaamheidsprestaties door passende maatregelen te implementeren. 

 

Meldingsplicht en rapporteringsvereisten:

Wij zullen voldoen aan onze operationele en rapportagevereisten.  

Wij verwachten dat alle partijen managementsystemen implementeren om te voldoen aan alle wetten en te zorgen voor continue verbetering. 

Wij verwachten dat alle partijen mechanismen implementeren om risico's te identificeren, bepalen en beheren op alle gebieden. 

Wij melden elke inbreuk of mogelijk risico wat betreft alle zaken vermeld in deze gedragscode aan BONKA CIRCUS, zodat zij op hun beurt de verplichting kunnen nakomen bij hun andere stakeholders. 

 

Iedere partij is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag. BONKA CIRCUS zal actie ondernemen indien niet-naleving van de gedragscode of relevante ondersteunende beleidslijnen of procedures wordt geconstateerd.